Cydlynydd Gwirfoddolwyr 2021

Oriau:  16 awr yr wythnos  

Cyflog:  £11 yr awr 

Atebol i’r:  Ysgrifennydd Cyffredinol  

Lleoliad:  Canolfan y Glowyr Caerffili  

 

Trosolwg 

 

Rydyn ni angen Cydlynydd Gwirfoddolwyr (CG) i gynnal y gwirfoddolwyr presennol a recriwtio rhai newydd.   

 

Sefydlwyd Canolfan Y Glowyr i’r Gymuned i gadw treftadaeth gymdeithasol sy wedi’i mewnblannu yn adeilad Y Glowyr ac i anadlu bywyd newydd i mewn i’r adeilad.  Ein gweledigaeth ar gyfer Y Glowyr yw creu adnodd ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain i gefnogi iechyd a lles ein cymuned. 

 

Mae’r Ganolfan yn dibynnu’n llwyr ar gyfraniad ein gwirfoddolwyr ac ni ellir gorddweud pwysigrwydd eu cefnogi.  Cyn Covid roedd 61 o wirfoddolwyr gyda ni (yn cyfrannu 2,500 o oriau bob chwarter).  Ar hyn o bryd mae 25 o wirfoddolwyr gweithgar a gobeithiwn ddod â 25 o wirfoddolwyr yn ôl, a recriwtio 20 newydd. Rydyn ni angen sicrhau bod gwirfoddolwyr yn ddiogel, yn cyflawni beth maen nhw eisiau o’u gwirfoddoli a deall  goblygiadau iechyd a diogelwch.  Mae eisiau dod â’n gwirfoddolwyr presennol nôl yn ddiogel ac angen diweddaru eu hyfforddiant, ennill sgiliau newydd ac mewn sawl achos gwella’u hyder a lles. Hefyd mae eisiau gwirfoddolwyr digidol a gwirfoddolwyr ar gyfer stiwardio, gweithgareddau’r plant a’n prosiect gardd newid hinsawdd.  

Dros y cyfnod clo collon ni lawer o’n gwirfoddolwyr ifanc, yn enwedig rhieni plant ifanc ac rydyn ni’n awyddus i ddenu gwirfoddolwyr iau. 

Disgrifiad swydd 

 

Fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr byddwch yn gyfrifol am  

 

 • Sicrhau bod gennym fframwaith addas ar gyfer diogelu gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, cadw dogfennau a pholisïau yn gyfredol 

 • Ehangu amrywiaeth gwirfoddolwyr yn cynnwys  

 • Recriwtio gwirfoddolwyr newydd, cymryd atgyfeiriadau gan GAVO ac eraill, eu gosod mewn rôl addas, cofrestru ac ymsefydlu  

 • Cefnogi unigolion i gyflawni beth maen nhw eisiau o wirfoddoli  

 • Cyflwyno rhaglen o hyfforddiant ar gyfer gwirfoddolwyr, cadw record o oriau’r gwirfoddolwyr, creu cydberthynas a dathlu buddugoliaethau  

 • Datblygu ffyrdd o wobrwyo, cefnogi a gwerthfawrogi gwaith y gwirfoddolwyr  

 • Helpu datblygu monitro a gwerthuso i brofi manteision ac effaith 

Y Swyddog Cydlynu Gwirfoddoli fydd y “glud” sy’n dod â system gweithredol y gwirfoddolwyr a’r staff yn y Ganolfan ynghyd. Byddwch yn gyfrifol am bob agwedd o gylch - bywyd AD (HR) ar gyfer gwirfoddolwyr, yn cynnwys ymgysylltu, llogi, cadw a  defnyddio nhw. 

Byddwch yn gwybod eich bod wedi llwyddo os: 

 

 • Mae’r gwirfoddolwyr yn hapus, yn cael cefnogaeth ac yn ymrwymedig  

 • Mae gweithgareddau’r Ganolfan yn cael cefnogaeth nifer ddigonol o wirfoddolwyr a stiwardiaid  

 • Mae pob dogfen, polisi a gweithdrefniant yn gyfredol ac yn addas i’r pwrpas 

 • Mae gan y gwirfoddolwyr yr holl sgilïau sydd eisiau i gyflawni eu swydd a 

 • Bydd eisiau cadw Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn ymwybodol o safle’r Ganolfan o ran y staff a’r Gwirfoddolwyr  

 

Dyletswyddau

Ni ddisgwylir rhestru popeth y gellir gofyn i chi wneud. 

Rydym yn fudiad sy’n bodoli i gefnogi’r gymuned ac i gyflawni hynny efallai gofynnir i chi wneud pethau tu hwnt i’r disgrifiad swydd arferol, ond gan amlaf disgwylir i chi 

 

 • Llogi, denu , cadw a diddori  nifer addas o wirfoddolwyr i sicrhau cadw’r Ganolfan yn weithredol 

 • Creu tîm o wirfoddolwyr a staff brwd trwy hyrwyddo gwaith y gwirfoddolwyr yn y Ganolfan a dathlu eu llwyddiant  

 • Sicrhau bod fframwaith digonol o gyfathrebu rhwng y Ganolfan a’i gwirfoddolwyr a staff - yn cael eu hadborth a chyfathrebu gyda nhw am weithgareddau a’u gweithgareddau gwirfoddol cynyddol  

 • Darparu system gweinyddol llawn ar gyfer y staff a’r gwirfoddolwyr gan gadw cyfrinachedd bob amser 

 • Darparu a chadw adroddiadau i Bwyllgor AD a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 

 • Sicrhau bod diogelu wedi mewnplannu trwy’r Ganolfan ar bob lefel a bod gan y gwirfoddolwyr a’r staff lefelau digonol o wirio DBS 

 • Dadansoddi anghenion hyfforddiant staff a gwirfoddolwyr ac o bosib cyflwyno rhai sesiynau 

 • Cefnogi ceisiadau ariannu a darparu tystiolaeth pan mae angen a  Cadw, diweddaru a chyfathrebu polisïau a gweithdrefnau pryd bynnag bo angen 

 

Manylebion personol 

 

 • Bydd rhaid i chi feddu’r  sgiliau, nodweddion a phrofiad canlynol  

 • Bydd rhaid i chi fod yn drefnus tu hwnt 

 • Byddwch yn ymroddgar gyda’r gallu i adeiladu cydberthynas 

 • gyda defnyddwyr y Ganolfan, staff a gwirfoddolwyr  

 • Gallu ysgogi pobl gyda’r agwedd “Gallwn” 

 • Sgilïau cyfathrebu cryf 

 • Llythrenedd digidol yn cynnwys defnyddio Microsoft Office 365 a chyfryngau cymdeithasol 

 • Profiad o waith gweinyddol  

 • Profiad o recriwtio gweithwyr a gwirfoddolwyr  

 • Angerdd am wella, bod ynghlwm wrth a chefnogi’r gymuned leol  

Byddai’n fantais petai’r canlynol gyda chi ond dyw e ddim yn hanfodol  

 

 • Siarad Cymraeg 

 • Profiad AD, Recriwtio, Cydlynnu gwirfoddolwyr neu ddysgu a datbygiad 

 

Yn ogystal â’r uchod, byddwch chi eisiau angerdd i gefnogi ac ymrwymo’r gymuned leol  

Fydd y swydd ddim bob amser yn gofyn i chi ryngweitio’n uniongyrchol gyda’r gymuned ond bydd eisiau i chi fod yn llysgennad i’r Ganolfan bob amser. 

Roliau Gwirfoddolwyr yng  Nghanolfan y Glowyr Caerffili  

 

Rydym neu fyddwn yn recriwtio… 

 

 • Gwirfoddolwyr digidol i gefnogi gweithgareddau digidol allgymorth: 

 • a chynorthwyo stiwardiaid wrth osod gweithgareddau hybrid neu ddefnydd technoleg  

 • Gweithredu hinsawdd - cefnogi ein Gardd Newid Hinsawdd i’r Dyfodol / gwirfoddolwyr garddio 

 • Cynaliadwedd - ail-sefydlu Repair Café Caerffili  

 • Gwirfoddolwyr Garddio i’r Plant a gweithdai crefftau 

 • Arlwyo - gobeithiwn ail-sefydlu ein tîm arlwyo 

 • Stiwardiaid - cadw ein tîm o stiwardiaid yn edrych ar ôl yr adeilad a sicrhau iechyd a diogelwch  

 • Ymddiriedolwyr - cyfoethogi llywodraethu ein prosiect  

 • Helpu gyda gweinyddiaeth e.e. ein cynllun aelodaeth  

 • Pobl yn fodlon cefnogi gweithgareddau ar gyfer pobl hŷn - yn enwedig yr Aeron Aeddfed (Elderberries) a prosiectau allgymorth  

 • Pobl â diddordeb mewn “helpu” mewn ffyrdd amrywiol e.e. gwau blancedi, cael rhan yn rôl y tîm marchnata, pobl gyda sgilïau gwneud / creu posteri, artistiaid, pobl â diddordeb mewn treftadaeth a threftadaeth cymdeithasol ( y sialens fan hyn yw cadw pobl mewn cysylltiad er nad oes gyda ni brosiect ar waith na gweithgareddau penodol iddynt). 

 

Mehefin 2021 

Sut i wneud cais: I gynnig am y swydd, cysylltwch â secretary@caerphillyminerscentre.org.uk i ofyn am ffurflen gais

 

Dyddiad cau’r swydd hon yw 5 o’r gloch prynhawn Llun 19 Gorffennaf