Yn ymweld â ni

Neges i ymwelwyr

Rydym yn dilyn canllawiau'r llywodraeth i wneud eich ymweliad â'r Glowyr mor ddiogel â phosibl

Rydym yn hapus i’ch croesawu nôl i’r Ganolfan

Rydym i gyd yn gweithio'n galed i wneud y Ganolfan yn lle diogel i ymweld ag ef. Mae covid-19 yn parhau i fod yn fygythiad i bob un ohonom, ac rydym yn gobeithio y gallwn weithio gyda'n gilydd i gadw pawb yn ddiogel ac i wneud eich ymweliad mor gyfforddus â phosibl.

Rhaglen o weithgareddau: Medi 2020

Rydym yn dilyn canllawiau'r llywodraeth i wneud eich ymweliad â'r Glowyr mor ddiogel â phosibl:

 • Peidiwch â dod i’r ganolfan os oes gyda chi neu rywun yn eich cartref symptomau Covid-19
   

 • Os yn bosibl, parciwch yn y maes parcio gwaelod i gadw lle diogel o flaen yr adeilad.
   

 • Dewch â mwgwd os gwelwch yn dda a’i wisgo trwy gydol eich ymweliad os ydych y tu mewn I’r adeilad.
   

 • Cofrestrwch ymlaen llaw gan ein bod yn cyfyngu ar y nifer yn yr adeilad. Bydd angen enwau a rhif ffôn pawb a ddaw i’r adeilad.
   

 • Byddwch yn barod i’r stiwardiaid fesur eich gwres pan gyrhaeddwch.
   

 • Cadwch 2m wrth bobl eraill – defnyddiwch y marciau ar y llawr- ac arhoswch i ddod mewn i’r adeilad.
   

 • Diheintiwch eich dwylo cyn mynd i mewn i’r adeilad ac yn ystod eich ymweliad os gwelwch yn dda gan ddefnyddio’r diheintiwr gyda phwmp troed wrth y drws ffrynt.
   

 • Ceisiwch beidio ag agor a chau drysau â’ch dwylo – byddwn yn cadw drysau yn agored.
   

 • Y tu mewn ceisiwch osgoi cyffwrdd ag unrhyw arwyneb. Byddwn yn gosod cadeiriau a byrddau ar bellter cymdeithasol, yn cadw drysau a ffenestri ar agor a byddwn yn diheintio pob arwynebedd cyn ac ar ôl pob sesiwn. 
   

 • Defnyddiwch y tai bach cyn lleied â phosibl os gwelwch yn dda. Dim ond y tŷ bach anabl fydd ar gael. Gofynnir i chi ddefnyddio’r wipes a ddarperir i lanhau pob arwyneb ar ôl defnyddio’r tŷ bach.
   

 • Os byddwch yn talu’r Ganolfan yn uniongyrchol, ceisiwch osgoi defnyddio arian parod – ac os byddwch yn ei ddefnyddio, dewch â’r swm cywir os gwelwch yn dda.
   

 • Osgowch sgwrsio yn y cyntedd os gwelwch yn dda, mae’n ardal a allai achosi tagfa ac fe hoffem ei gadw’n glir. 

Gobeithio y bydd y mesurau diogelwch yma yn rhoi tawelwch meddwl i chi.

Diolch am weithio gyda ni a mwynhewch eich ymweliad.

IMG-20200730-WA0027
IMG-20200730-WA0027

press to zoom
IMG-20200728-WA0004
IMG-20200728-WA0004

press to zoom
Washing Hands
Washing Hands

press to zoom
IMG-20200730-WA0027
IMG-20200730-WA0027

press to zoom
IMG-20200730-WA0013.jpg

Diolch yn fawr iawn i bawb a roddodd i'n hapêl gazebo. Bellach mae gennym le gweithgaredd awyr agored y gall yr hen a'r ifanc ei fwynhau!

 

Rydym yn parhau â gweithgareddau ar-lein ac yn treialu dosbarthiadau hybrid.