Prosiect Gwau 2020
~Dyfyniadau gan y Gwewyr a’u Buddiolwyr~

Dyma’r Tîm Gwau a beth ddwedon nhw

Sue Williams Hengoed 

Mae'n brosiect gwych ar gyfer dod â'r gymuned at ei gilydd ac yn dda i bobl gael rhywbeth i'w wneud.  Rwyf wedi ymddeol yn gynnar ac rwyf bob amser wedi mwynhau gwneud pethau.  Mae'n braf gorffen prosiect a rhoi blynyddoedd o bleser i bobl.  Mae'n braf bod pobl eraill yn gwerthfawrogi eich gwaith.  Mae hefyd yn dda i chi – mae gen i arthritis ac mae hyn yn fy nghadw i symud. Mae hefyd yn cadw eich meddwl yn brysur.

Leanne Stone, Caerphilly

Ymunodd â’r prosiect yn ystod y Toriad Tân.  Byw yng Nghaerffili.    

 

Moira Thompson 

‘Pan ofynnwyd i mi a allwn helpu i orffen y blancedi yma, neidiais ar y cyfle gan ei fod nid yn unig yn rhywbeth a fyddai o fudd i eraill, ond byddai hefyd yn helpu i lenwi fy amser gyda rhywbeth a oedd â phwrpas go iawn.'  Mae Moira a Leanne yn gymdogion.

 

Evelyn Clarke 

Mae wedi crosio 4 blanced. Mae’n barod i wneud mwy yn ôl y galw a bydd yn cadw mewn cysylltiad.

Chris Lord Blanket 1.jpg
knittingandneedles.jpg
Chris Lord blanket 3.jpg

Lindsay Neal, Stiward

Wedi bod yn ymwneud â gwau a crosio. "Cyn 2020, y tro diwethaf i mi wneud unrhyw grefftau o unrhyw fath mae'n debyg oedd cyn genedigaeth fy mab sydd bellach yn 25 oed. Yn ystod y Cyfyngiadau Symud roeddwn i'n lwcus i allu gweithio o gartref ond roeddwn i'n dal i'w chael hi'n anodd iawn peidio â gallu treulio amser gyda theulu a ffrindiau. Credaf fod y crefftau'n gwarchod fy llesiant meddyliol, gan roi ffocws mawr ei angen i mi. Ers dod yn rhan o'r tîm rhagorol yng Nghanolfan y Glowyr rwy'n falch iawn o fod wedi bod yn rhan o'r prosiect cyffredinol, ac rwy'n gobeithio y bydd ein blancedi'n rhoi rhywfaint o gysur i'r rhai sydd arnynt ei angen fwyaf."

b20 l.jpg

Megan Williams

O Benyrheol a'n gwewr ieuengaf.  Nid yw wedi bod yn crosio ers amser hir, ond serch hynny llwyddodd i grosio blanced hyfryd at ei gilydd.

 

Sheila Hopkins

Wedi crosio 4 blanced.  Aelod o'r grŵp Crefft a Sgwrs. Roedd gallu cymryd rhan yn y prosiect yn helpu ei hiechyd meddwl yn ystod y pandemig.

Marion Watts 

Wedi gwau blanced gyfan a phetryalau ychwanegol.  "Mae'r prosiect hwn wedi rhoi rhywbeth i ni ei wneud yn ystod y cyfyngiadau symud ac wedi llenwi ein hamser gyda phwrpas da. Mae'n braf gallu gwneud rhywfaint o les i bobl mewn angen yn y gymuned."

 

Ruth Starr

Un o'n tîm Ymarferion Cadair a'n Grŵp Garddio.  Mae Ruth wedi gwau petryalau ac wedi crosio'r petryalau at ei gilydd.  "Er gwaetha'r tristwch o deimlo bod angen cymaint o flancedi ar gymaint o bobl, mae wedi bod yn bleser gweithio ar eu darparu.  Mae teimlo ein bod yn gwneud rhywbeth defnyddiol tra'n cadw ein hunain yn brysur yn y cyfnod rhyfedd hwn wedi bod o gymorth i ni a'r derbynwyr."

Joan Kerswell, 87 oed

Wedi gwau 2 flanced hardd, y byddwn yn eu rhoi i ddau o'n pobl hŷn ynysig.  Mae hi wedi gwau ar hyd ei hoes ac yn falch o wau i ni yn ystod y cyfyngiadau symud.

Gwnaed hon gan Mrs Joan Kerswell ar y dde a'i chrosio gan Mrs Ruth Starr ar y chwith.  Mae'r ddwy ohonynt yn aelodau o’r dosbarth Ymarfer Cadair.  Mae Joan yn ei 80au hwyr. Mae gwau wedi'i chynnal hi drwy'r pandemig hwn.

b1s.jpg
Chris Lord blanket 2.jpg

Mandy Silver

‘Mor falch bod y petryalau'n mynd at achosion gwerth chweil.  Mae mor hyfryd bod yn rhan o gymuned werth chweil.’

 

Dorothy Howells 

Wedi gwau 50+ petrual.

Dawn Cole 

Wedi gwau a crochu blancedi. 'Mae'r prosiect hwn gan y Glowyr i helpu eraill drwy wau petryalau ac wedyn crosio blancedi wedi lleihau fy lefelau straen ac wedi gwneud i mi deimlo'n ddefnyddiol yn ystod y cyfnod trawmatig hwn.'

winnie%20and%20mary%20-%20stockings_edit

Winnie Reid

Mae wedi rhoi 21 o flancedi mawr at ei gilydd a labelu 45. Mae wedi gwnio 39 o flancedi at ei gilydd yn ystod y 5 mlynedd diwethaf ac mae’n ymddeol ym mis Chwefror!

Diolch Winnie am eich holl waith caled yn ystod y 5 mlynedd diwethaf!

Christine Powell a’i ffrindiau o Gynllun Cysgodi Abertyswg

Maent wedi gwau sgwariau ynghyd â 20 blanced.  Dechreuon nhw gymryd rhan ym mis Hydref ac rydym wedi bod mewn cysylltiad byth ers hynny. 
"Ychydig ohonom yn y Ganolfan Henoed cyn Covid oedd yn cael dosbarth crefft, gwnaeth rhai ohonom flancedi yn meddwl tybed a hoffech i ni wneud rhagor gan fod gennym ychydig wedi'u gwneud eisoes. Rydyn ni i gyd yn gaeth gyda Covid felly mae'n rhoi rhywbeth i ni ei wneud".

 

Anwen Hill

Daeth yn rhan o'n prosiect gwau yn yr haf.  Yn byw yn uwch i fyny Cwm Rhymni.  "Roedd bod yn rhan o'r prosiect hwn yn ystod cyfnodau mor ddigynsail yn gyfle i ganolbwyntio ar weithgaredd ymarferol iawn. Nid yn unig yr oedd yn fuddiol creu blancedi i eraill eu mwynhau ond hefyd rhoddodd ymdeimlad o bwrpas a boddhad i mi wrth gyfrannu at y gymuned ehangach."

 

Lynda Hawkins

Ymunodd yn yr haf. Mae wedi gwau llawer o betrualau. Bydd yn dod â mwy i ni yn y flwyddyn newydd.

Y 44 blanced mewn bagiau wedi eu selio gyda rhuban yn barod i’w cyflwyno.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
firework.png

Y Cyflwyno

~Mawrth 8fed Rhagfyr~

firework.png

Mae cyfanswm o 44 o flancedi wedi'u gwau gan fwy na 30 o wirfoddolwyr, rhwng 18 ac 87 oed, o bob rhan o Fwrdeistref Sirol Caerffili. Mae'r llun isod yn dangos rhai o'r gweuwyr sy'n rhan o'r prosiect a'r buddiolwyr gan gynnwys: Llamau - Lloches i fenywod, prosiect Cyswllt United Welsh a chynllun tai gwarchod CBSC.  Roedd Hefin David AC/Aelod MS o Senedd Caerffili yn bresennol i drosglwyddo'r blancedi i'r buddiolwyr.

balloona.jpg
Knitters in observer paper.jpg
balloona.jpg

Hefin David AS & Katherine yn dal blanced

Hefin David AS yn cyflwyno blanced i Karen Hayes– Llamau  

press to zoom
press to zoom
1/1

Katherine a Hefin David AS yn dal blanced dros fainc goffa Dorothy Tilley

Chris Lord Blanket 4.jpg

Haydn Stanley o United Welsh yn derbyn ei flancedi

haydn.jpg

     Pwy wnaeth elwa o dderbyn y blancedi?

Rydych siwr o fod yn dyfalu pwy yn union fu’n ddigon lwcus i gael y blancedi hyfryd yma y cymerwyd oriau o waith caled i’w creu!? 

 

Wel dyma restr o fuddiolwyr gyda dyfyniadau :-               

llamau logo.png

Llamau (Llochesi i fenywod) : Karen Hayes

Mae llochesi Llamau yn rhoi cymorth i 28 o deuluoedd ar y tro ar draws Caerffili a byddant yn derbyn 28 blanced  

Annwyl Katherine a phawb yng Nghanolfan y Glowyr


Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch yn fawr iawn i chi i gyd am y blancedi yr ydych wedi'u gwau â llaw i ni ar gyfer menywod yn ein llochesi yn y fwrdeistref.


 Mae ein menywod a'n plant wedi bod drwy gymaint o drawma ar eu taith i gyrraedd lloches, bydd y rhodd hon yn eu hatgoffa, er gwaethaf yr holl brofiadau ofnadwy y maent wedi'u dioddef, fod pobl allan yna sy'n meddwl amdanynt ac yn meddwl am ffyrdd o ddod ag ychydig o hapusrwydd a meddylgarwch i'w bywydau. Mae pob sgwâr yn cynrychioli person sy'n meddwl am gam-drin domestig a'r effaith y mae'n ei gael ar bobl yn ein cymunedau, yn enwedig yn ystod cyfnod y cyfyngiadau. Mae pob person sy'n meddwl am gam-drin domestig a'i effaith ofnadwy yn gam arall tuag at wneud pawb yn ymwybodol ohono a dod ag ef i ben unwaith ac am byth. Mae pob sgwâr yn cynrychioli dieithryn sy'n meddwl am ddieithriaid eraill sy'n dioddef, ac mae hyn yn symbol pwerus iawn o gefnogaeth ac empathi. 


Bydd y rhodd hon yn golygu llawer iawn i fenywod a theuluoedd sydd mewn sefyllfaoedd anodd ac ansicr iawn ar hyn o bryd a gobeithiwn y daw ag ychydig o gysur. Unwaith eto, Diolch.

united welsh.png

Haydn Stanley, Prosiect Cyswllt United Welsh

Mae Canolfan y Glowyr Caerffili yn gweithio mewn partneriaeth ag United Welsh fel rhan o brosiect mynd i'r afael ag unigedd pobl hŷn, a ariennir yn rhannol gan GAVO.

           

ccbc.png
connect.jpg

Cynllun Tai Gwarchod CBSC (Victoria Roper)

Hoffem ddiolch yn ddiffuant i Ganolfan y Glowyr Caerffili am y blancedi hardd a wnaed â llaw ac a grëwyd ar y cyd gan eu gwirfoddolwyr Aeron Aeddfed a'n tenantiaid tai gwarchod.  Mwynheuodd ein tenantiaid tai gwarchod wau a chrosio'r sgwariau a gyflwynwyd i'r Ganolfan fel y gallai gwirfoddolwyr Aeron Aeddfed eu gwnïo at ei gilydd ac ychwanegu'r cyffyrddiadau addurno hardd.


Mae'r prosiect wedi creu agwedd gadarnhaol sylweddol ymhlith y tenantiaid hynny a gymerodd ran ac rydym wedi derbyn sylwadau bod gallu canolbwyntio ar wau wedi eu helpu drwy gyfnod anodd iawn. 


Bydd y blancedi'n rhoi cysur a chynhesrwydd i'n tenantiaid dros fisoedd oerach y gaeaf a gallant eu mwynhau gan wybod eu bod wedi cael eu gwneud â llaw gydag ymroddiad a chariad. 


Edrychwn ymlaen at barhau â'n gwaith partneriaeth gyda Chanolfan y Glowyr Caerffili i ddatblygu'r prosiect blancedi ymhellach ac i ddatblygu prosiectau newydd a chyffrous i'n tenantiaid eu mwynhau.