Gweinyddwr Llogi Ystafell

Mae'r sefydliad dielw hwn yn bwriadu penodi Gweinyddwr Llogi Ystafell i gynnal system archebu ystafell effeithlon ar gyfer pobl sy'n llogi ystafelloedd ac yn cynnal gweithgareddau yng Nghanolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned.  

Ffurflen gais

 

Fel rhan o'r rôl hon byddwch yn delio ag ymholiadau archebu ystafell, gwirio argaeledd ystafelloedd ac offer, gwirio asesiad risg a chydymffurfio â covid, delio ag anfonebu a thaliadau diogel, a sicrhau bod aelodau eraill y tîm yn cael gwybod am yr archeb.  

 

Mae ein rolau'n hyblyg ac yn ceisio ffitio o'ch cwmpas chi. Gall ymrwymiadau amser amrywio ond amcangyfrifwn y byddai'r rôl hon yn cymryd tua 8 awr yr wythnos (mwy yn ystod y tymor a llai yn ystod gwyliau'r ysgol). Bydd y swydd yn addas i ymgeisydd sy'n gallu gweithio ar ei fenter ei hun a sydd â'r gallu i osod ei waith ei hun.    

 

Gan adrodd i'r Swyddog Cyfleusterau, byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am gyflawni amrywiaeth o dasgau gweinyddol gan gynnwys: 

 

 • Delio â cheisiadau am logi ystafelloedd a dangos yr adeilad i bobl  

 • Gwirio argaeledd stiwardiaid, offer, dodrefn 

 • Cytuno ar delerau ac amodau llogi ystafell  

 • Anfonebu ar gyfer llogi ystafell a digwyddiadau arlwyo 

 • Diweddaru’r dyddiadur ystafell ac amserlenni wythnosol 

 • Sicrhau bod ffeiliau gweinyddol yn cael eu diweddaru a bod y tîm yn cael ei hysbysu. 

 

Rydym yn chwilio am rywun sydd  

 

 • yn drefnus ac yn brofiadol mewn gwaith gweinyddol 

 • yn talu sylw gofalus i fanylion  

 • yn gyfathrebwr da, yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd ato 

 • yn gymwynasgar, yn gydweithredol ac yn chwaraewr tîm da 

 • yn dangos hunan-gymhelliant, yn gallu gweithio'n annibynnol ac i derfynau amser    

 • yn llythrennog ar gyfrifiadur, yn defnyddio MSOffice a systemau archebu ar-lein 

 • yn onest ac yn ddibynadwy. 

 • yn dangos angerdd am ymgysylltu a chefnogi'r gymuned leol 

 • â gwybodaeth ymarferol o iechyd a diogelwch, cydymffurfiaeth â covid a diogelu 

 

Mae'n fantais cael profiad yn y sector dielw felly bydd croeso arbennig i geisiadau gan y rhai sydd wedi gwirfoddoli mewn neu weithio i elusen  

 

Mae gennym bolisi dwyieithog, felly bydd yn fantais gallu siarad Cymraeg.   

 

Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU.  

 

Tâl: £10.00 yr awr 

 

Sut i wneud cais: I wneud cais, anfonwch ffurflen gais wedi'i chwblhau gyda llythyr o eglurhad yn nodi pam y dylid ystyried eich cais at secretary@caerphillyminerscentre.org.uk   

Fflurfen gais