Screenshot 2019-11-08 at 13.31.35.png

Jeff Cuthbert

Cadeirydd Dros Dro

Mae prosiect Canolfan y Glowyr Caerffili yn annwyl iawn i mi. Yr oedd yn brosiect a gychwynais yn 2005 pan wnaethpwyd y cyhoeddiad am yr ysbyty newydd yn Ystrad Fawr. Roedd yn amlwg bod llawer o bobl yn ardal Caerffili am gadw o leiaf yr adeilad gwreiddiol ac, os yn bosibl, ei roi mewn defnydd da er budd cymunedau lleol.

 

Ar y pryd fi oedd yr Aelod Cynulliad dros etholaeth Caerffili ac roedd gen i fynediad i wybodaeth am grwpiau gwirfoddol a'r math o gyfleuster a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer dibenion addysgiadol, ymlaciol a diwylliannol.

Mae'r prosiect wedi dod yn bell ers y dyddiau cynnar hynny ac i raddau helaeth mae'n ganlyniad i waith amrywiaeth o wirfoddolwyr a arweiniwyd yn fedrus gan ein Hysgrifennydd Cwmni, Katherine Hughes. Heb egni a phenderfyniad Katherine a'r gwirfoddolwyr, mae'n anodd gweld sut y gallai'r prosiect oroesi.

 

Rwyf am weld y Ganolfan yn parhau i dyfu a dod yn rhan sefydledig o fywydau pobl sy'n byw yn ardal ehangach Caerffili. Mae ganddi hanes cyfoethog fel ysbyty y sefydlwyd ac y talwyd amdano gan lowyr cyn creu'r GIG.

Mae mor bwysig bod mwy o bobl yn dod yn gefnogwyr gweithredol ac yn arbennig pobl iau. Heb gyfraniad pobl iau, mae'n anodd gweld dyfodol tymor hir i'r ganolfan. Byddai hynny'n drueni mawr.

Katherine Hughes

Ysgrifennydd Cwmni a Rheolwr Prosiect

Deuthum yn rhan o'r prosiect am y tro cyntaf yn 2006 pan glywais fod Ysbyty'r Glowyr, a oedd wedi gwasanaethu fy nheulu dros flynyddoedd lawer, yn mynd i gau.  Yn fy mywyd gwaith fel cynlluniwr tref ac ymgynghorwr datblygu cymunedol, yr oeddwn wedi gweld llawer o adeiladau eiconig ar draws De Cymru yn dadfeilio oherwydd diffyg cefnogaeth, ond yr oeddwn yn credu y gallai'r Glowyr gynnig adnodd cymunedol yr oedd mawr angen amdano.  Deuthum yn aelod sylfaenol ac Ysgrifennydd yn 2008.

Llwyddais i ddod â sgiliau cynllunio prosiectau a busnes ac ymgynghori â'r gymuned i'r prosiect, roedd gen i hefyd brofiad o lywodraethu fel Cadeirydd Cadwch Gymru'n Daclus a Chymorth Cynllunio Cymru ac fel aelod o fwrdd nifer o elusennau a chyrff cyhoeddus. Fodd bynnag, mae bod yn rhan o brosiect yn fy nghymuned fy hun yn llawer mwy buddiol ac arbennig. Mae'n wych bod yn rhan o brosiect mor ysbrydoledig a bywiog, gydag aelodau'r gymuned a gwirfoddolwyr o bob cefndir yn dod at ei gilydd i gefnogi ein hachos cyffredin.

Roedd yn syndod ac yn anrhydedd mawr i dderbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am wasanaeth gwirfoddol i'r gymuned yng Nghaerffili ac i'r amgylchedd yng Nghymru yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2015.

Katherine pic 1a.jpg

Glenda Burnett

Ymddiriedolwr

Wedi byw yn lleol gydol ei hoes, ac yn gyflogedig yn Ysbyty Glowyr Caerffili ar un adeg, mae ganddi ddiddordeb brwd mewn darparu awyrgylch groesawgar yng Nghanolfan y Glowyr ar gyfer y gymuned leol. Mae Glenda wedi cael gyrfa amrywiol ym maes lletygarwch ac arlwyo.  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi gweithio yn y sector hyfforddi fel asesydd/hyfforddwr ac mae'n eiriolwr dros ddysgu gydol oes.  Ei diddordebau yw crefftau, cerdded a darllen.  Mae Glenda wedi bod yn rhan o ddatblygu caffi'r ganolfan ac mae’n aelod o'r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch.

Screenshot 2019-11-08 at 13.31.27.png
Screenshot 2019-11-08 at 13.31.21.png

Ann Lewis

Swyddog diogelu a'r iaith Gymraeg 

Roedd Ann yn bennaeth Cymraeg yn Ysgol St Martin. Ymunodd â'r Glowyr i ddechrau er mwyn hyrwyddo dwyieithrwydd a gweithgareddau Cymraeg yn y ganolfan ond mae hefyd wedi cymryd gofal o Lysgenhadon yr ysgolion cynradd a'r Fforwm Ieuenctid. Ann yw Swyddog Diogelu'r Glowyr ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Adnoddau Dynol. Mae hi'n stiward rheolaidd yn y Glowyr ac wedi cyfrannu at ambell i soirée gerddorol!

Screenshot 2019-11-08 at 13.31.11.png

Wayne David MP

Ymddiriedolwr

DSC_0104.jpg

Rob Bleach

Ymddiriedolwr