Swyddi gwag ar hyn o bryd
Gweinyddwr Prosiectau Amgylcheddol

Disgrifiad Swydd

 

Oriau:               12 awr yr wythnos  

Cyflog:             £10 yr awr

Yn gyfrifol i:    Cydlynydd prosiectau

Lleoliad:          Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned / Gartref

Parhad:             Arianwyd tan Ebrill 30, 2023

 

Trosolwg

Mae Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned yn chwilio am Weinyddwr sy'n angerddol am weithredu ar y newid yn yr hinsawdd ond sydd hefyd â'i d/thraed yn gadarn ar y ddaear! Pwrpas y swydd yw sicrhau bod ein cymuned gyfan yn creu ac yn gwneud defnydd llawn o gyfleoedd i ddysgu am newid yn yr hinsawdd a mynd i'r afael ag ef, bod prosiectau'n symud ymlaen yn effeithlon a didrafferth a bod grantiau'n cael eu gwario ar amser. Rydym yn sefydliad sydd â'r nod o gefnogi ac ymgysylltu â'r gymuned a chreu cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli.

 

Gydag arian gan Gronfa Gymunedol Treth Gwaredu Tirlenwi mae ein gardd newid yn yr hinsawdd wedi golygu trawsnewid darn o dir gwastraff o flaen ein safle yn ardd gynaliadwy sy'n cynhyrchu bwyd, bioamrywiaeth a lles i'r gymuned gyfan. Mae isadeiledd yr ardd wedi'i greu, ond mae llawer mwy i'w wneud. Mae grŵp garddio bach wedi cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu’r ardd newid hinsawdd ac maen nhw'n cynnal gweithgorau rheolaidd i gynllunio, plannu a chynnal yr ardd.

 

Mae ein prosiect Garddio Plant yn cynnwys 50 o blant ysgolion cynradd bob mis mewn gweithgareddau garddio, dysgu amgylcheddol a chrefft. Cynhelir gweithdai ddwywaith y mis gan arweinydd prosiect, gyda chefnogaeth tîm o wirfoddolwyr.

 

Mae gennym hefyd Ardd Fywyd Gwyllt Rithwir, gwefan ryngweithiol a ariennir gan Sefydliad Fat Beehive, ac y mae angen ei chynnal.

 

Mewn partneriaeth ag eraill rydym am sicrhau bod ein cymuned yn cymryd rhan mewn gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd trwy fentrau newydd, megis creu gofod dysgu awyr agored cysgodol, creu gorsaf dywydd a buddsoddi mewn rhaglenni fel y Faner Werdd.

Mae rôl y Gweinyddwr Prosiectau Amgylcheddol fel a ganlyn:

1. Cefnogaeth weinyddol i'r grwp garddio

 • Trefnu timau gwaith a chynllunio cyfarfodydd yn ôl yr angen (yn bersonol / ar-lein

 • Helpu i gadw cofnodion ar gyfer y prosiect - adroddiadau cyfarfod, monitro a gwerthuso, adroddiadau rheolaidd i arianwyr ac ymddiriedolwyr

 • Datblygu deunydd gwybodaeth am yr ardd newid hinsawdd, gan gynnwys labelu planhigion, cynorthwyo gydag arddangosfeydd corfforol a rhithwir, posteri a deunyddiau cyhoeddusrwydd

 • Rheoli ein hanghenion offer a storio - creu cofrestr o offer a chadw ein hoffer a'n cyfarpar mewn cyflwr da

 • Annog cyfraniadau cymunedol a'u huwchlwytho i safle'r Ardd Fywyd Gwyllt Rithwir / anghenion hyfforddi a gwybodaeth arall

 • Ymchwilio ar gyfer ffynonellau deunydd / offer newydd y grŵp 

 • Helpu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd mewn cydweithrediad â'r Cydlynydd Gwirfoddolwyr a chefnogi eu hanghenion ymsefydlu, iechyd a diogelwch / hyfforddiant a gwybodaeth arall

 • Ymchwilio ffynonellau deunyddiau / offer newydd ar ran y grŵp

 • Helpu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd mewn cydweithrediad â'r Cydlynydd Gwirfoddolwyr a chefnogi eu hanghenion ymsefydlu, iechyd a diogelwch / hyfforddiant a gwybodaeth

2.Cefnogi partneriaethau a mentrau newydd

 • Gweithio gydag eraill i nodi a datblygu mentrau newydd

 • Cyfrannu at weithio mewn partneriaeth e.e. partneriaethau a mentrau newydd

3. Cefnogaeth weinyddol i'r prosiect Garddio Plant

 • Recriwtio cyfranogwyr i ddigwyddiadau'r Clwb Garddio; trefnu archebion a thaliadau;     cofrestru cyfranogwyr mewn digwyddiadau yn ôl yr angen

 • Datblygu cysylltiadau ag ysgolion a sefydliadau eraill i greu rhwydweithiau a   phartneriaethau a chyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

Byddwch yn gwybod i chi lwyddo os:

 • bydd cynllun y prosiect yn cwrdd â thelerau'r grantiau y gwnaed cais amdanynt, gyda'r targedau'n cael eu cyflawni                                   

 • bydd cofnodion cyfarfodydd yn gyfredol

 • bydd prosiectau'n rhedeg yn esmwyth; pobl, offer a deunyddiau i gyd ar gael yn ôl yr angen

 • bydd cyllidebau / enillion prosiect i gyllidwyr / adroddiadau i ymddiriedolwyr yn gywir ac yn gyfoes

 • bydd ymdeimlad da o berchnogaeth a chydweithrediad cymunedol

 

Manylion Personol:

Dylech gael y sgiliau, nodweddion a phrofiadau canlynol:

 

 • angerdd dros wella, ymgysylltu a chefnogi'r gymuned leol

 • diddordeb mewn planhigion, bywyd gwyllt a bioamrywiaeth a diddordeb, gwybodaeth a/ neu ddealltwriaeth o'r newid yn yr hinsawdd a sut i'w liniaru

 • sgiliau cyfathrebu cryf; llythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys defnyddio Microsoft Office 365 a'r cyfryngau cymdeithasol lle bo hynny'n briodol;

 • bod yn drefnus iawn, gyda phrofiad o waith gweinyddol;

 • bod yn hunan-ysgogol, yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun ac ysgogi a monitro gweithgareddau eraill;

 • fod yn chwaraewr tîm cryf, yn gallu gweithio fel rhan o dîm cefnogol, cael agwedd ‘gallu gwneud’, a gwerthfawrogi cyfraniad eraill

 • byddai’n fantais pe gallech siarad Cymraeg              

                                                 

 

Efallai na fydd y rôl bob amser yn gofyn i chi weithio'n uniongyrchol gyda'r gymuned, ond bydd gofyn i chi fod yn llysgennad i'r Ganolfan bob amser.

Disgwylir i chi hefyd:

 • Gadw at bolisi cyfle cyfartal, polisi diogelu data a datganiad cyfrinachedd Canolfan Glowyr Caerffili, mae copïau ohonynt ynghlwm, wrth gyflawni'r cyfrifoldebau yn y Cytundeb hwn.

 • Bod yn ystyriol o Gynllun Cymraeg Canolfan y Glowyr Caerffili, wrth gyflawni'r cyfrifoldebau yn y Cytundeb hwn.

 • Rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell / Ysgrifennydd y Cwmni am unrhyw reswm pam efallai na fyddwch chi'n gallu darparu'r gwasanaethau uchod

 

Am Ganolfan y Glowyr

  

Mae Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned (CGCG) yn elusen sy'n gweithio i roi rhan wedi'i hadfer o ysbyty Glowyr Caerffili yn ôl i'r gymuned. Wedi'i sefydlu yn 2008, ymgyrchodd i ddechrau i gadw'r adeilad, ac yna i sefydlu menter gymdeithasol a redir gan y gymuned. Gall pobl gael mynediad at wasanaethau fforddiadwy a chael y profiad o helpu eraill. Mae CGCG yn cael ei llunio gan bobl Caerffili, yn eiddo iddynt ac yn cael ei defnyddio ganddynt - gan gefnogi ein lles a choleddu ein cymuned.

 

Ein hamcanion strategol yw:

 

Amcan 1  – Ethos a Gweledigaeth   Cynnal yr ethos a'r weledigaeth gyfredol ar gyfer Canolfan y Glowyr Caerffili fel sefydliad hunan-sefydlog, yn seiliedig ar ymgynghori â'r gymuned, dan arweiniad gwirfoddolwyr, ymdrech gydweithredol a ffocws ar barchu pobl, cefnogi eu lles a'u dysgu, cydraddoldeb iaith, cynwysoldeb a datblygiad cynaliadwy.

 

Amcan 2 – Adfer yr adeilad:  Cwblhau'r gwaith o adfer yr adeilad, gan ychwanegu 337m2 at y 200m2 presennol o ofod y gellir ei ddefnyddio i alluogi cyflwyno mwy o weithgareddau a fydd o fudd i'n cymuned.

 

Amcan 3 - Argaeledd CGCG: Sicrhau bod ein gweithgareddau yn hygyrch yn gorfforol, yn seicolegol ac yn ariannol mewn adeilad sydd â chyfarpar da, a gynhelir ac sy'n ddiogel, gan gynnwys TG a chynaliadwyedd amgylcheddol fel y gallwn ddarparu adnodd deniadol i bobl ei ddefnyddio.

 

Amcan 4 – Cynhyrchu incwm:  Cynhyrchu lefelau llif arian / incwm digonol i dalu ein costau, ad-dalu ein benthyciad a chynhyrchu cronfeydd wrth gefn, tra'n cynhyrchu digon o swyddi staff cyflogedig i gynnal ein prosiect.

 

Amcan 5– Gweithgareddau: Ehangu lefel ac ystod y gweithgareddau i gefnogi llesiant, cynhwysiant cymdeithasol, dysgu a hamdden egnïol a gwella lefelau cyfranogi - gan gynnwys cynnal prosiectau cyfredol, adfer ein caffi a'n gweithgareddau arlwyo, creu ein gardd newid hinsawdd ar gyfer y dyfodol, gwella cyfleoedd ar gyfer allgymorth i'n cymuned hŷn, a chreu gweithgareddau newydd ar gyfer blynyddoedd cynnar a phobl ifanc.

 

Amcam 6 – Gwirfoddoli a Hyfforddi: Cynnal a datblygu cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli, datblygiad personol a hyfforddiant pellach fel ffordd o wella llesiant pobl a chyfleoedd cyflogaeth.

 

Amcan 7 - Datblygu capasiti ar bob lefel: Datblygu bwrdd / pwyllgorau, staff cyflogedig, gwirfoddolwyr a chyfranogwyr, gan ganolbwyntio'n benodol ar greu bwrdd effeithiol, tîm o staff cyflogedig a strwythur corfforaethol effeithiol. Dod yn fuddsoddwr mewn pobl ac yn gyflogwr cyflogau byw gyda'r gallu i gynnal cyflogaeth.

 

Amcan 8 – Etifeddiaeth: Dathlu ein treftadaeth gymdeithasol ac etifeddiaeth Glowyr Cwm Rhymni

 

Rydym yn gweithio i gefnogi cynhwysedd digidol, gweithgareddau garddio a newid hinsawdd, allgyrraedd at aelodau hŷn ac ynysig o’r gymuned, hamdden bywiog a symudedd, blynyddoedd cynnar, plant a’u teuluoedd, a phrosiectau i ddathlu ein treftadaeth gymdeithasol.
 

Ffurflen gais:  Gweinyddwr Prosiectau Amgylcheddol

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi at ein hysgrifennydd Katherine Hughes

secretary@caerphillyminerscentre.org.uk  029 2167 4242

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 3 Rhagfyr 2021