Grŵp Garddio

Gallwch chi wneud gwahaniaeth

Mae’r Grwp Garddio’r Glowyr wrthi ers 5 mlynedd yn darparu cyfle gwych i bobl fwynhau creu ardal ddeniadol a graenus y tu allan i’r adeilad. Dros y blynyddoedd cawsom weithdai a phrosiectau.

IMG_0386.JPG
Gardening Workshop 22 06 2018.jpg
IMG_0425.JPG

Cadw’r borderi i edrych yn wych – yn ystod Gwanwyn 2017, plannwyd planhigion a gyflwynwyd gan y gymuned.

IMG_1035
IMG_1035

press to zoom
IMG_0651
IMG_0651

press to zoom
IMG_0752
IMG_0752

press to zoom
IMG_1035
IMG_1035

press to zoom

Cadw’r potiau o flaen yr adeilad yn lliwgar trwy gydol y flwyddyn.

IMG_1033.JPG
IMG_2164.JPG

Glanhau’r hen arosfan bws a darparu seddau – mwy o waith i’w wneud!
 

IMG_1388.JPG

Clirio’r dail yn yr hydref.

Codi sied i storio offer gan ddefnyddio grant bach Caerffili Werdd. Mae hon yn ddefnyddiol iawn i ni, er y gallem wneud â mwy o le.

IMG_1003 (2).JPG

Chwynnu cyffredinol.

Creu gwely blodau deniadol o flaen yr adeilad.

IMG_0361 (2)
IMG_0361 (2)

press to zoom
IMG_0363
IMG_0363

press to zoom
IMG_0374
IMG_0374

press to zoom
IMG_0361 (2)
IMG_0361 (2)

press to zoom

Diolch i’r grwp garddio - Alison, Simon, Geoff, Louise, Ruth, Yvonne & Alana, Chris, Chris, Jean, Carlos & Carol, Ceri & Steve, Liz & Keith, Jenny & Phillip, Sue & Colin, John & Rob - am eich holl waith caled. 

IMG_3713
IMG_3713

press to zoom
IMG_3759
IMG_3759

press to zoom
IMG_5480
IMG_5480

press to zoom
IMG_3713
IMG_3713

press to zoom

Prosiect Newid Hinsawdd

Cafodd Canolfan y Glowyr grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i newid darn o dir gwag yn ardd ‘ i’r dyfodol’ ar gyfer newid hinsawdd. Buom yn gweithio gyda Renew Wales a Social Farms and Gardens ac fe gafwyd tri chyfarfod rhwng Tachwedd 2019 a Chwefror 2020.  Defnyddiwyd arbenigedd David Thorpe, academydd ac ymarferydd newid hinsawdd, i gynhyrchu blaenoriaethau a’r pensaer tirwedd Fiona Cloke i’n helpu i’w newid yn ddyluniad a chynllun gweithredu.   
 

Yn ogystal â dysgu llawer a datblygu cynllun ysbrydoledig, mae’r prosiect wedi denu aelodau newydd – Chris, Ann, Dawn, Kairen, Ian a Rosemary.  Mae gan aelodau o’r gymuned ddiddordeb hefyd, ac mae cyfnod o drafodaethau cyffrous o’n blaen ar sut i symud ymlaen gyda’n gilydd. Os hoffech ymuno â ni, cysylltwch â:  secretary@caerphillyminerscentre.org.uk   

drawing of garden.png
Colin flowers 2.JPG

Prosiect Hadau Blodau Gwyllt

Roedd Colin Balch yn un o lawer a blannodd yr hadau blodau gwyllt a roddwyd inni gan yr Ymddiriedolaethau Natur.

Colin flowers.JPG

Mae Lyn Elliott yn rhannu llun o'r cyntaf o'r Cornflowers hyfryd.

Lyn Elliott 2.jpg

Mae gan Jenni Jones-Annetts blodeuo hwyr hardd

seeds.jpg

Datblygiad y Prosiect Newid Hinsawdd

Ar ôl cynhyrchu cynlluniau manwl ar gyfer ein "gardd i’r dyfodol" a gynhyrchwyd ar ein rhan gan bensaer tirwedd, Fiona Cloke, rydym wedi llwyddo i gael adnoddau gan Cadwch Gymru'n Daclus. Mae rhain yn cynnwys deunyddiau tirlunio caled, biniau compost, cwch dŵr, tŷ gwydr a rhai coed ffrwythau a llwyni. Cyfarfu Chris, Ruth, Louise, Phil a Katherine â nhw ar Awst 25ain i gytuno sut a phryd y gallwn dderbyn y ddarpariaeth a dechrau arni.

press to zoom
press to zoom
1/1

Fodd bynnag, cyn y gallwn ddechrau plannu unrhywbeth, ein camau nesaf ar gyfer ein gardd fydd symud y pridd i greu ein pwll, adeiladu rhai gwelyau uchel a chreu'r lefelau cywir i wneud y safle'n hygyrch. Bydd hyn yn gofyn am godi arian pellach, un o'n tasgau nesaf! 

Yn y cyfamser, mae gwaith yn ailgychwyn ar y gwelyau blodau blaen i wella draeniad, cynyddu dyfnder y pridd ac adeiladu waliau cynnal isel. Cyn bo hir, byddwn yn chwilio am ddyfynbrisiau i'n helpu gyda'r elfen hon.

press to zoom
1/1

 

Mae angen llawer o help yn chwynnu a thacluso’r safle. Bydd y grwp gwaith nesaf ddydd Gwener, Medi 4 am 9.30am​

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn darganfod mwy o wybodaeth neu ddod i helpu, cysylltwch â Katherine ar 02921 674242 / secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

garden%20pro%204_edited.jpg