Swyddog Cyllid

Mae'r sefydliad dielw hwn yn bwriadu penodi Swyddog Cyllid i gynnal swyddogaeth gyllid effeithlon a chywir yng Nghanolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned.   Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y ddolen isod:  https://www.caerphillyminerscentre.org.uk/caerphillyminers

Fel rhan o'r rôl hon byddech yn sicrhau bod ein gofynion a'n polisïau ariannol yn cael eu dilyn a bod arian yn cael ei wario mewn modd effeithlon. Byddech yn sicrhau bod yr arian a godir yn cael ei fancio, bod biliau'n cael eu talu a bod ein gwybodaeth er mwyn cadw golwg ar wariant yn gyfoes. 

Mae ein rolau'n hyblyg ac yn ceisio ffitio o'ch cwmpas chi. Gall ymrwymiadau amser amrywio ond amcangyfrifwn y byddai'r rôl hon yn cymryd 1 - 2 ddiwrnod yr wythnos, gan gynnwys cyfarfod misol. Bydd y swydd yn addas i ymgeisydd sy'n gallu gweithio ar ei fenter ei hun a sydd â'r gallu i osod ei waith ei hun.   

Gan adrodd i Ysgrifennydd y Cwmni (hyd nes y penodir Trysorydd) byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am gyflawni amrywiaeth o dasgau cymorth cyfrifyddu cyffredinol gan gynnwys:

 

 • gwirio cywirdeb a phrosesu anfonebau, cyfrifwyr cyfrifyddu, cyfnodolion, cyflogres/treuliau misol, pensiwn, gorchmynion prynu ac anfonebau cyflenwyr                                                                              

 • prosesu'r holl incwm, sicrhau ei fod yn gyson â'r gronfa ddata incwm, ac arian banc a sieciau yn wythnosol, gwirio datganiadau banc a pharatoi datganiadau llif arian                                                          

 • cyfathrebu â thrydydd partïon yn ôl y gofyn gan gynnwys Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi,  cymorth cyflogres, cyfrifwyr                                                                                                                                  

 • darparu cymorth a chyngor ar faterion ariannol                                                                    

 • cynhyrchu adroddiadau ariannol yn ôl yr angen.  

 

Byddwch yn hyddysg yn defnyddio meddalwedd cyfrifo sylfaenol h.y. MS Word, Excel.   

 

Wedi dal safle cynorthwyydd gweinyddol neu rôl cymorth cefn swyddfa (mewn sefydliad bach neu ganolig os oes modd) rydych yn deall - drwy eich gwybodaeth am yr egwyddorion sy'n sail i ofal cwsmeriaid da - fod meithrin perthynas gefnogol a chynhyrchu gwaith o ansawdd uchel yn gyson yn hanfodol i'n llwyddiant.  

 

Rydym yn chwilio am rywun sydd: 

 

 • yn gynorthwyydd cyllid/cyfrifon profiadol, ceidwad llyfrau cymwysedig gydag AAT neu’n gallu darparu tystiolaeth o allu cadw cyfrifon yn effeithlon                                                                                                          

 • yn rhoi sylw gofalus i fanylion, cywirdeb                                                                                                              

 • yn gyfathrebwr da, yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd ato                                                             

 • yn gymwynasgar ac yn gydweithredol ac yn chwaraewr tîm da                                                                      

 • yn dangos hunan-gymhelliant ac yn gallu gweithio'n annibynnol ac i derfynau amser                  

 • yn llythrennog ar gyfrifiadur, gyda defnydd hyderus o MSOffice i gefnogi gweithio dadansoddol 

 • yn onest ac yn ddibynadwy.  

Mae'n fantais cael profiad yn y sector dielw felly bydd croeso arbennig i geisiadau gan rai sydd wedi gwirfoddoli i neu weithio mewn elusen  

 

Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU.  

 

Tâl: £11.00 - £12.50 yr awr  

Sut i wneud cais: I gynnig am y swydd, cysylltwch â secretary@caerphillyminerscentre.org.uk i ofyn am ffurflen gais