Swyddog Cyfleusterau

Disgrifiad Swydd

 

Oriau:                10-12 awr yr wythnos   

Cyflog:              £11 yr awr

Yn gyfrifol i:    Ysgrifennydd y Cwmni

Lleoliad:          Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned / Gartref

 

 

Trosolwg

 

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfleusterau i ddechrau gweithio i ni cyn gynted â phosibl.

 

Eich rôl fel Swyddog Cyfleusterau yw sicrhau bod y Ganolfan yn weithredol fel gofod diogel, pwrpasol a derbyniol o ran cyflwr bob amser. Byddwch yn gyfrifol am yr ardaloedd  yn yr adeilad, yn sicrhau bod yr offer yn gweithio, clustnodi gweithwyr allweddol ar gyfer cynnal a chadw ac argyfwng, archebu deunydd ysgrifennu, offer a lluniaeth a chefnogi gwaith stiwardiaid, gwirfoddolwyr a staff cyflogedig, Yn ddelfrydol, rydyn ni eisiau rhywun a all weithio 2-3 gwaith yr wythnos.

 

Mae Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned yn gyflogwr cyflog byw. Rydym yn sefydliad sydd â'r nod o gefnogi'r gymuned a'i gwirfoddolwyr. Rydym yn chwilio am rywun sydd ag agwedd gadarnhaol, gallu-gwneud, sy'n  drefnus ac yn weinyddwr effeithiol, sy'n gwerthfawrogi cyfraniad eraill ac sy'n llysgennad i'r Ganolfan bob amser.

Dyletswyddau

 

 • Sicrhau bod ein gwasanaethau'n gweithio'n effeithlon ac yn effeithiol, gan gynnwys nwy, trydan, a chyflenwadau dŵr, dŵr poeth

 • Cadw at bolisi datblygu cynaliadwy wrth sicrhau ein bod yn cyfyngu gwastraff ac yn ailgylchu i'r eithaf

 • Sicrhau bod offer ar gael ac yn gweithio yn cynnwys TG, llungopio, taflunydd, offer glanhau.

 • Adnabod gweithwyr allweddol ar gyfer cynnal a chadw / argyfyngau (e.e. plymiwr, trydanwr) a chaffael gweithwyr yn ôl yr angen (e.e. glanhau ffenestri)

 • Sicrhau bod yr adeilad yn lan a diogel, arolygu asesiadau risg.

 • Prynu deunydd ysgrifennu, offer a lluniaeth ar gyfer gweithgareddau yn gysylltiedig a llogi ystafell.

 • Cefnogi gwaith stiwardiaid, gwirfoddolwyr, pobl sy'n glanhau a staff cyflogedig a sicrhau iddynt gael eu hyfforddi yn bwrpasol i wneud eu gwaith

Byddwch yn gwybod i chi lwyddo os:

 • Bydd y Ganolfan yn gwbl weithredol bob amser ar gyfer archebu a gweithgareddau 

 • Bydd y tim cyfleusterau - Iechyd a Diogelwch, Glanhawyr - yn gydlynus ac effeithiol

 • Gall stiwardiaid a llogwyr ystafell fod yn siwr y gall gweithgareddau ddigwydd yn ddiogel 

 • Bydd gyda ni restr o weithwyr cymwysedig y gallwn eu galw yn ol yr angen

 • Bydd y cofnodion i gyd yn gyfredol.

 

Manylion Personol:

 

Bydd yn rhaid i chi feddu ar y sgiliau, y priodoleddau a'r profiadau canlynol;

 • Bod yn drefnus

 • Sgiliau gweinyddu da

 • Sgiliau cyfathrebu cryf

 • Llythrennedd cyfrifiadurol

 • Bod yn hunan-ysgogol, yn gallu gweithio ar eich pen eich hun ac ysgogi eraill

 • Angerdd am wella, ymgysylltu a chefnogi'r gymuned leol.

Byddai'r canlynol yn fanteisiol ond nid ydynt yn angenrheidiol:

 • Profiad o reoli swyddfa

 • Siarad Cymraeg

 • Byw yn gymharol agos i'r Glowyr

Ffurflen gais:  Swydogg Clyfleusterau

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi at ein hysgrifennydd Katherine Hughes

secretary@caerphillyminerscentre.org.uk  029 2167 4242

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 25 Chwefror 2022