Gweinyddwr Prosiect:  Prosiect Allgymorth

Disgrifiad Swydd

 

Oriau:                     7 awr yr wythnos  

Cyflog:                   £10 yr wythnos

Atebol i:                  Ysgrifennydd y cwmni

Lleoliad:                Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned / Gartref

Cyfnod:                  Mehefin 2021 – Mawrth 2022

 

Ffurflen gais

Trosolwg

Mae Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned yn adeiladu ei gweithgareddau prosiect allgymorth ac mae angen help arni i'w gweinyddu.  

 

 Diben y swydd yw sicrhau y gallwn gefnogi'r gwaith o ddarparu gweithgarwch ar-lein a hybrid i denantiaid cartrefi byw â chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a United Welsh, tenantiaid United Welsh, cleientiaid gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd galwedigaethol a phobl y cyfeirir atynt gan Gysylltwyr Cymunedol yng Nghaerffili. 

 

Mae rôl y gwaith fel a ganlyn:

 

• Sicrhau bod gan CGCG raglen allgymorth a gweithio gyda'r timau marchnata a datblygu prosiectau i'w ehangu

• Ei hyrwyddo'n amserol gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol

• Sicrhau bod gwirfoddolwyr digidol ar gael os oes angen help ar gyfranogwyr i fynd ar-lein

•Cysylltu cyfranogwyr â'r rhaglen a sefydlu cyfarfodydd Zoom i'w chyflwyno

• Cysylltu â staff sesiynol i sicrhau eu bod ar gael i gyflwyno'r rhaglen gyhoeddedig

• Rhoi gwybod i’r swyddog Cynhwysiant Digidol am faterion technegol wrth iddynt godi

•Cefnogi Ysgrifennydd y Cwmni a'r Swyddog Cyllid i sicrhau bod y grant yn cael ei wario a bod amcanion grantiau yn cael eu cyflawni

• Paratoi adroddiad misol byr ar y rhaglen gyda diweddariadau yn ôl y gofyn

• Gweithio gyda gwerthuswyr annibynnol yn ôl yr angen i asesu effaith.

• Sicrhau bod y prosiect yn rhedeg mor esmwyth â phosibl