fat beehive logo.png

The Digital Wildlife Garden Official Launch

November 2021, as world leaders meet in Glasgow for COP26 to discuss climate change and the environment, local politician Delyth Jewell MS launched our Digital Wildlife Garden, and talked to some of the children and volunteers about their concerns and plans for their environment.

In 2021, Caerphilly Miners’ Centre received a Fat Beehive Foundation grant to fund virtual activity to support our physical climate change garden for the future. 

The pandemic has made us think more widely about our climate change garden and how it can reach more people, how it could be digitalised to enable those isolating or confined to their homes to be able to enjoy our garden as much as those that are able to walk around it. 

We hope this Digital Wildlife Garden will bring joy, learning and ideas to more people, as part of a sustainable ripple through our community.

Introduction...

In 2021 we were grateful to receive a Fat Beehive Foundation grant to fund virtual activity to support our physical climate change garden for the future

 

Much of the physical work involves planting the garden to realise the design drawn up by Fiona Cloke in 2020, engaging with schools for both junior and foundation children, environmental volunteers and helping to support the mental health and wellbeing of the community that has been hugely impacted by COVID-19.

Y cynllun gwreiddiol ar gyfer ein Prosiect Newid Hinsawdd 

I ddechrau, gwnaethom sicrhau grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i drosi darn o dir gwastraff yn “Ardd y Dyfodol” Newid Hinsawdd.

Buom yn gweithio gydag Adnewyddu Cymru, a Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol a sefydlu tri chyfarfod gweithgor rhwng Tachwedd 2019 a Chwefror 2020. Gwnaethom ddefnyddio arbenigedd David Thorpe, academydd ac ymarferydd newid hinsawdd i gynhyrchu blaenoriaethau a'r Pensaer Tirwedd Fiona Cloke i'n helpu i drosi’r rhain yn ddyluniad a chynllun gweithredu.

Wrth i’r prosiect ddatblygu, cymerodd tîm craidd o'n haelodau gyfrifoldeb am fynd â'r ardd i'r cam nesaf: arweiniodd Chris, Ann, Dawn, Kairen, Ian a Rosemary y gweithgareddau hyn a chefnogi cyfranogiad gan y gymuned ehangach. 

trees 1.jpg

We have installed a specialist motion activated nature camera and a time lapse camera. There are links to these to follow. We hope this new access to our natural world will bring opportunities for gardeners and virtual gardeners to equally shape and develop our garden – to grown and learn and educate others. 

And as the physical garden develops, it can be enhanced by wider information accessed online though this portal. We invite virtual gardeners to share facts, information, real stories, videos and photos of your own planting, growing and knowledge. We would love virtual gardeners to be part of the shaping of the garden and invite anyone to get in touch.

If you would like to focus on an area of the garden, research information on the plants, or give ideas on what else we could be doing, we can then share these online and with our gardeners. 


We hope this technology can add more depth, a level of detail, and an opportunity for everyone to contribute and add photos or ideas for small changes to make a difference.

Yn ystod y cam nesaf gwnaethom sicrhau adnoddau a chefnogaeth gan Cadwch Gymru’n Daclus. Roedd hyn yn cynnwys rhai deunyddiau tirlunio caled, biniau compost, casgen ddŵr, tŷ gwydr a rhai coed ffrwythau a llwyni. Gwelir Chris, Ruth, Louise, Phil a Katherine yma fel rhan o'r gwaith hwn.

Yn y cyfnod hwn ac yng nghanol y cyfnod cloi cyntaf fe ddechreuwyd meddwl yn ehangach am ein gardd newid hinsawdd a sut y gall gyrraedd mwy o bobl, sut y gellid ei digideiddio i alluogi'r rhai sy'n ynysu neu wedi'u caethiwo i'w cartrefi i fwynhau ein gardd gymaint â'r rhai sy'n gallu cerdded o'i chwmpas. 


Gall Gardd Bywyd Gwyllt Ddigidol ddod â llawenydd, dysg a syniadau i fwy o bobl, fel rhan o grychdon gynaliadwy trwy ein cymuned. 

Fel elusen sy'n gweithio tuag at wella a chefnogi ein cymuned, rydym bob amser wedi canolbwyntio ar ein hamgylchedd uniongyrchol ac wedi cysylltu hyn â materion amgylcheddol ehangach, newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd yn ei gyfanrwydd. Gan weithio gyda Sefydliad Fat Beehive rydym wedi gallu dod â'n gwaith i gymuned ddigidol hollol newydd.

Gall pobl sy'n cysgodi, yn ynysu neu'n methu â mynd o gwmpas fwynhau'r ardd newid yn yr hinsawdd a'r ardd fywyd gwyllt o gysur eu cartrefi eu hunain. 
Rydym wedi gosod camera natur wedi'i actifadu gan symudiad a chamera lapio amser. Mae cysylltiadau â'r rhain i ddilyn. 

Gobeithiwn y bydd y mynediad newydd hwn i'n byd naturiol yn dod â chyfleoedd i arddwyr a rhith-arddwyr lunio a datblygu ein gardd yn yr un modd - i dyfu a dysgu ac addysgu eraill. 

 

Ac wrth i'r ardd gorfforol ddatblygu, gellir ei gwella trwy wybodaeth ehangach a gyrchir ar-lein trwy'r porth hwn. Rydym yn gwahodd rhith-arddwyr i rannu ffeithiau, gwybodaeth,

straeon go iawn, fideos a lluniau o'ch plannu, tyfu a gwybodaeth eich hun. Byddem wrth ein bodd â rhith-arddwyr i fod yn rhan o lunio’r ardd a gwahoddwn unrhywun i gysylltu. 

Os hoffech chi ganolbwyntio ar ardal o'r ardd, ymchwilio gwybodaeth am y planhigion, neu roi syniadau ar beth fel arall y gallem fod yn ei wneud, gallwn wedyn rannu'r rhain ar-lein a gyda'n garddwyr. 


Gobeithiwn y gall y dechnoleg hon ychwanegu mwy o ddyfnder, lefel uwch o fanylder
a chyfle i bawb gyfrannu ac ychwanegu lluniau neu syniadau ar gyfer newidiadau bach i wneud gwahaniaeth. 


Gobeithio y byddwch chi'n cymryd rhan ac yn rhannu'ch syniadau, eich gwybodaeth a'ch gardd gyda ni!
 

drawing of garden.webp