8w3ZhLmB_400x400.jpg
Prosiect Newid yr Hinsawdd i Blant
5 – 10 oed (Iau)
8w3ZhLmB_400x400.jpg

Gyda chyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym wedi sefydlu prosiect newid hinsawdd i blant #Letsgrowtogether. Bydd plant 5-10 oed yn gallu mynychu 17 o weithdai garddio am ddim, dan arweiniad Amie Locke, a gynlluniwyd i hyrwyddo gwerthoedd byw'n gynaliadwy drwy dyfu llysiau a gweld y rôl hanfodol y mae pryfed peillio yn ei chwarae wrth gynhyrchu ein bwyd.  Yn ogystal â gweithgareddau garddio pleserus yng ngardd newid hinsawdd ein Canolfan, bydd y plant yn gallu mynd â gweithgaredd hwyliog yn ôl adref i'w cwblhau.  Bob tymor, mewn dau o’n digwyddiadau, bydd cerdyn rysait ym mhob pecyn i hyrwyddo bwyta’n iach a ddarperir gan Michael Bell o Gaerdydd, - rheolwr marchnata ac awdur gweithiau am fwyd  (gweler y wefan)  Cynhelir y gweithdai garddio rhwng 24 Ebrill a 29 Ionawr 2022, ar ddydd Sadwrn olaf pob mis yn ystod y tymor ac yn wythnosol ar foreau Mercher yn ystod gwyliau'r ysgol, 10.30-12.30. Os yw'r tywydd yn wael, mae opsiwn casglu a gwneud gartref ar gael.  

download (15).jpg

Hysbysiad i gyfranogwyr y Gweithdai Garddio Plannu a Thyfu ar ddydd Sadwrn a’r Gwyliau Haf 

 

Fel y gŵyr llawer ohonoch, rydym yn cynnal rhaglen o weithgareddau garddio a chrefft bob mis ar benwythnosau yn ystod y tymor ac yn wythnosol yn ystod gwyliau'r ysgol.  

 

Gobeithiwn fod y plant yn mwynhau'r sesiynau ac y byddant yn parhau i 'blannu a thyfu'. Yn ystod y sesiwn iau ddiwethaf, bu'n rhaid i ni wrthod plant siomedig o'r digwyddiad ac rydym am osgoi hyn.  

 

Mae gan y gweithdai hyn elfen addysgol ac un o'r canlyniadau yw cael plant i gymryd mwy o ran mewn garddio a thyfu bwyd.  Rydym yn rhoi blaenoriaeth i blant sy'n gallu mynychu'n gyson drwy oes y prosiect dros y rhai sy'n dymuno mynychu un sesiwn yn unig. 

Mae dros 60 o blant ar y gofrestr a gall cyfanswm o 26 o blant fynychu pob digwyddiad.  Gan fod gennym fwy o blant na lleoedd, nid oes lle i bawb gofrestru ar gyfer pob sesiwn ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd plant yn gallu mynychu'r holl sesiynau.  Rydym am sicrhau bod pob sesiwn yn llawn.  Mae'n rhaid i ni hefyd gadw at gyfyngiadau Covid – sy'n golygu bod angen i bawb sy'n mynychu archebu ymlaen llaw.   

 

Er mwyn sicrhau'r cyfle mwyaf posibl, rydym yn gosod y rheolau canlynol: 

 

  • Dim ond y bobl hynny sydd ar gofrestr y sesiwn fydd yn gallu mynychu'r digwyddiad.  Bydd y gofrestr yn cael ei llenwi i ddechrau gan bobl a fynychodd y digwyddiad diwethaf.  Os oes mannau ychwanegol ar gael bydd y gofrestr yn cael ei hagor i eraill ar y rhestr, gyda'r rhai a roddodd rybudd o ddiffyg presenoldeb ar frig y rhestr a’r rhai na ddanfonodd neges ar y gwaelod.

 

  • Bydd y gofrestr ar agor 8 diwrnod cyn pob sesiwn a bydd cyfranogwyr yn cael 4 diwrnod i ymateb ar sail y cyntaf i'r felin.  Byddant yn cael gwybod 3 diwrnod cyn pob sesiwn bod ganddynt le.  

  • Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ar gyfer digwyddiadau wythnosol gwyliau’r haf ar ddydd Mercher a dydd Iau a byddwn yn ymestyn y gofrestr gan na all pawb o'r gweithdai dydd Sadwrn fod yn bresennol.   

 

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'r rhieni sydd wedi gweithio gyda ni i sicrhau bod y rhain yn ddigwyddiadau pleserus, boddhaus a gwerth chweil.   

Let's grow together project - Juniors.pn
Let's grow together project - Juniors_We
Our fifth gardening workshop - Oriental Garden is on Wed 28th July,  10.30 - 12.30!
Amie's workshop posters (5).png
Ar ddiwrnod y digwyddiad 
swede.gif
unnamed (1).png
istockphoto-1299913116-170667a.jpg
unnamed (1).png
Bydd ein pedwerydd gweithdy garddio – Llysiau Gwraidd - ar ddydd Mercher, Gorffennaf 21, 10.30 – 12.30 
Amie's workshop posters (3).png
Ar ddiwrnod y digwyddiad 
unnamed (1).png
unnamed (1).png
unnamed (1).png
unnamed (1).png
Bydd ein trydydd gweithdy garddio – Pwtan y Gwningen – ar ddydd Sadwrn Mehefin 26 
Peter Rabbit.png
Ar ddiwrnod y digwyddiad 
151745.jpg
151745.jpg
Bydd ein gweithdy garddio cyntaf – Supertato - yn dechrau ar Sad 24ain Ebrill, 10.30 - 12.30!
Amie's workshop posters.png
Ar ddiwrnod y digwyddiad 
Cerdyn Rysait Am Ddim 

Darparwyd y rysait gan Michael Bell – Rheolwr Marchnata ac awdur erthyglau am fwyd ( gw. gwefan) 

Cliciwch yma am y rysait 

SA.jpg
Potatoes

This recipe has been provided by Michael Bell - a Brand Marketing manager and food writer.  (see website)
For the recipe please
click here

Bydd ein gweithdy garddio cyntaf – Supertato - yn dechrau ar Sad 24ain Ebrill, 10.30 - 12.30!
Children's supertato workshop.jpg