Plant
Let's grow together project (3).png
Let's grow together project (4).png
8w3ZhLmB_400x400_edited.jpg

Gyda chyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, grant Gwobrau i Bawb, rydym wedi sefydlu prosiect newid hinsawdd i blant, prosiect #Letsgrowtogether. Bydd plant 6-10 oed yn gallu mynychu 17 o weithdai garddio am ddim a gynlluniwyd i hyrwyddo gwerthoedd byw'n gynaliadwy drwy dyfu llysiau a'r rôl hanfodol y mae pryfed peillio yn ei chwarae wrth gynhyrchu ein bwyd. Bydd y gweithdai garddio yn cael eu cynnal yn fisol yn ystod y tymor ac yn wythnosol yn ystod gwyliau'r ysgol o fis Ebrill tan fis Ionawr 2022. 

Let's grow together project (5).png
Let's grow together project (6).png
DS_Smith_log_edited.jpg

Gydag arian ychwanegol gan Gronfa D.S. Smith rydym wedi gallu ymestyn y prosiect hwn i blant 3-5 oed bob mis yn ystod y tymor o fis Mehefin 2021.  Bydd y prosiectau rhyngddynt yn darparu gweithgareddau awyr agored adeiladol i blant a rhieni.  Byddant yn creu ardal chwarae a thyfu ac yn helpu i gefnogi anghenion corfforol, meddyliol ac emosiynol plant ifanc a'u rhieni ac yn ehangu'r ystod o weithgareddau y gallwn eu cynnig gan ganolbwyntio ar weithredu er mwyn yr hinsawdd a chynaliadwyedd cenedlaethau'r dyfodol.  

Cylchoedd chwarae i blant

STAY AND PLAY

Mae Stay and Play yn gylch chwarae i blant i blant dan 3 oed yng ngofal Tasha Gittings.

Fel arfer mae'n rhedeg ar ddydd Iau 9.30 - 11.30am.

Dim ond £3 y teulu.

(Gweler y wefan am fwy o fanylion).

GLOWYR BACH CAERFFILI

Mae Glowyr Bach Caerffili yn grŵp chwarae plant i rhieni / ofalwyr a’u rhai bach. Mae’n rhoi i chi a’ch plant y cyfle i gymdeithasu gydag eraill mewn amgylchedd dysgu Cymraeg. Mae’r grŵp yn agored i bobl di Gymraeg a siaradwyr rhugl gyda’r amcan o ddysgu ychydig o Gymraeg sylfaenol i’r rhai bach ac i chwarae a chymdeithasu gydag eraill. Mae Tasha yn hapus i ddysgu ychydig o Gymraeg i chi petai eisiau.

Ar gyfer plant 0 - 4 ml..

Fel arfer dydd Iau rhwng 9.30 i 11.30.

Dim ond £3 y teulu.

(Gweler y wefan am fwy o fanylion).

images (9).jpg
download (13).png