Swyddog Cyfleusterau / Gofalwr

Disgrifiad Swydd

 

Oriau:                10-12 awr yr wythnos   

Cyflog:              £10.50 yr awr

Yn gyfrifol i:    Ysgrifennydd y Cwmni

Lleoliad:          Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned / Gartref

 

 

Trosolwg

 

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfleusterau / Gofalwr i ddechrau gweithio i ni cyn gynted â phosibl.

 

Eich rôl fel Swyddog Cyfleusterau / Gofalwr yw sicrhau bod y Ganolfan yn weithredol fel gofod diogel, pwrpasol a derbyniol o ran cyflwr bob amser. Byddwch yn gyfrifol am y lleoedd  yn yr adeilad, ac am weithio ein holl offer. Byddwch yn adrodd yn rheolaidd i'r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch. Mae arnom angen rhywun sy'n dechnegol gymwys. Yn ddelfrydol, rydyn ni eisiau rhywun a all weithio 2-3 gwaith yr wythnos.

  

Mae Canolfan y Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned yn gyflogwr cyflog byw. Rydym yn sefydliad sydd â'r nod o gefnogi'r gymuned a'i gwirfoddolwyr. Rydym yn chwilio am rywun sydd ag agwedd gadarnhaol, gallu-gwneud, sy'n gwerthfawrogi cyfraniad eraill ac sy'n llysgennad i'r Ganolfan bob amser.

Dyletswyddau

 

 • Sicrhau bod ein gwasanaethau'n gweithio'n effeithlon ac yn effeithiol, gan gynnwys nwy, trydan, chyflenwadau dŵr, dŵr poeth

 • Cadw at bolisi datblygu cynaliadwy wrth sicrhau ein bod yn cyfyngu gwastraff ac yn ailgylchu i'r eithaf

 • Sicrhau bod offer ar gael ac yn gweithio ym mhob un o'r ystafelloedd gosod

 • Adnabod gweithwyr allweddol ar gyfer cynnal a chadw / argyfyngau (e.e. plymiwr, trydanwr) a chaffael gweithwyr yn ôl yr angen (e.e. glanhau ffenestri)

 • Prynu mân offer

 • Prynu deunydd ysgrifennu, offer a lluniaeth ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig â llogi ystafell

 • Sicrhau bod yr offer yn y dderbynfa, gan gynnwys y llungopïwr, yn gweithio bob amser

 • Cefnogi gwaith stiwardiaid, gwirfoddolwyr a staff cyflogedig

Byddwch yn gwybod i chi lwyddo os:

 • Bydd y Ganolfan yn gwbl weithredol bob amser ar gyfer archebion a gweithgareddau 

 • Gall stiwardiaid a llogwyr ystafell fod yn siwr fod yr offer yn gweithio 

 • Bydd gyda ni restr o weithwyr cymwysedig y gallwn eu galw yn ol yr angen

 • Bydd y cofnodion i gyd yn gyfredol.

 

Manylion Personol:

 

 • Bydd yn rhaid i chi feddu ar y sgiliau, y priodoleddau a'r profiadau canlynol;

 • Bod yn drefnus

 • Sgiliau cyfathrebu cryf

 • Profiad o sgiliau gofalu / technegol i atgyweirio a chynnal

 • Llythrennedd cyfrifiadurol

 • Bod yn hunan-ysgogol, yn gallu gweithio ar eich pen eich hun ac ysgogi eraill

 • Angerdd am wella, ymgysylltu a chefnogi'r gymuned leol.

Byddai'r canlynol yn fanteisiol ond nid ydynt yn angenrheidiol:

 1. Siarad Cymraeg

 2. Byw yn gymharol agos i'r Glowyr

Ffurflen gais:  Swydogg Clyfleusterau / Gofalwr

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi at ein hysgrifennydd Katherine Hughes

secretary@caerphillyminerscentre.org.uk  029 2167 4242

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 17 Ionawr 2022