Busnessau y Glowyr


Mae gennym fusnesau lleol sy'n rhentu ystafelloedd yng Nghanolfan y Glowyr; mae'r rhain yn helpu i wneud defnydd masnachol o rai o'n hystafelloedd ond hefyd mae ein hethos yn un lle'r ydym yn anelu at helpu'r gymuned gyfan, unigolion, grwpiau a mentrau lleol. Rydym yn falch o gael dwy fusnes yn gweithio o'r ganolfan ar hyn o bryd:
Lisa Morgan Beauty and Back2you Osteopathy

Lisa Morgan Beauty

 

Ar ôl cael fy nau blentyn penderfynais nad oeddwn am ddychwelyd i'm hen swydd, roeddwn am ailhyfforddi mewn gyrfa newydd, ac yn 2001, ar ôl cwblhau fy nghwrs dwy flynedd, roeddwn yn Therapydd Harddwch  cymwysedig – roeddwn i wedi dod o hyd i'm 'swydd am byth'!  Ar ôl blynyddoedd o weithio mewn salonau, hyfforddiant pellach a gwneud triniaethau symudol, yn 2018 gwnes i benderfyniad o'r diwedd (brawychus iawn ond hefyd cyffrous iawn) ac agor fy stiwdio harddwch fy hun.

Roeddwn wedi gwneud llawer o waith ymchwil i ddod o hyd i'r lle perffaith a deuthum ar draws post Facebook am Ganolfan Glowyr Caerffili. Roeddwn i'n gwybod eu bod yn cynnig lleoedd ar gyfer dosbarthiadau wythnosol fel ioga ac roeddwn i'n dyfalu tybed a fyddai ganddyn nhw le i mi agor fy stiwdio harddwch yn barhaol. Er mawr lawenydd i mi, dywedon nhw fod ystafell y gallwn ei chael. Ym mis Chwefror 2018 agorodd 'Lisa Morgan Beauty' ei ddrysau am y tro cyntaf. 

Osteopathi Back2you 


Mae gennym ddwy gangen glinigol o Back2you Osteopathi - mae un clinig wedi'i leoli ger y Bont-faen mae'r llall yng nghanol Caerffili - gyda'n lleoliad newydd yng Nghanolfan Glowyr Caerffili.
Mae'r clinig yn cynnwys tri osteopath: Elinore Lewis, Peter Palmer & Zoe Bowring. Mae Osteopathi yn cynnig dull ymarferol o drin a helpu anafiadau a phroblemau cyhyrysgerbydol ac mae'n rhoi cynllun triniaeth wedi'i deilwra'n bwrpasol.
Mae Elinore, y perchennog, hefyd yn cynnig gwersi ioga yng Nghanolfan Glowyr Caerffili fore Llun am 11:30am - llif vinyasa yw'r rhain. Neu mae dosbarthiadau ar-lein hefyd.


   

Facebook: @back2youosteo
Instagram @back2you.osteopathy 
E-bost: Back2you.osteopathy@gmail.com
Ffoniwch: 02920888100

Lluniau Lisa Morgan Beauty 2020     www.lisamorganbeauty.co.uk

Lisa Morgan 1.jpg
Lisa Morgan 3.jpg
Lisa Morgan 2.jpg

Mae'r ganolfan yn adeilad mor eiconig yng nghymuned Caerffili, mae'n anrhydedd dweud bod fy musnes wedi'i lleoli yno. Ac rwyf wrth fy modd â’r ffaith bod gan hen adeilad o'r fath gymaint i'w roi o hyd ac yn cael ei ddefnyddio'n dda gan y gymuned. Dyma'r lle perffaith ac rwy'n edrych ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd hapus o fasnachu yn y ganolfan.

www.lisamorganbeauty.co.uk


Adborth gan gleientiaid

Ers agor yn y Glowyr mae Lisa wedi cael adborth anhygoel gan ei chleientiaid. Mae pawb yn dwli ar yr adeilad ac wrth eu bodd â’r parcio am ddim a pha mor gyfleus yw’r Ganolfan.

 

"Rwyf wedi bod yn mynd at Lisa ar gyfer ewinedd gel ac ymestyn fy amrannau. Mae Lisa yn feddylgar, proffesiynnol ac yn arbennig o lân. Mae’r ewinedd a’r amrannau yn para am wythnosau ac rwy’n dwli ar yr amrywiaeth a’r creadigrwydd sy’n rhan o’i gwaith." M Arthur