Diwedd taith hir iawn!

Mae'r Gwanwyn wedi dod!

 

Mae ein neuadd gymunedol, yr ystafell gerdd a'r ystafell grefft ar agor. Rydym yn dechrau gwaith ar ein cegin a bydd y portico yn cael ei adfer dros y misoedd nesaf.

 

Mae ein Hwb Therapi Llesiant yn cynnwys Back 2 You (osteopath, chiropodydd, adweithegydd), Lisa Morgan Beauty, Cynghori Intherapy, aciwbigo Balans, a Gwallt gan Lyndy Robins ar agor.

 

Mae gwaith i'w wneud ar y llawr gwaelod o hyd a bydd ein caffi ac ystafelloedd eraill yn agor cyn bo hir.

 

Mae ein gardd newid hinsawdd hefyd yn tyfu ac yn blaguro, yn darparu gofod hyfryd er lles ein cymuned.

 

Bwriadwn agor y prosiect yn swyddogol yn yr haf, ond yn y cyfamser diolch i bawb sydd wedi cyfrannu fel aelod o staff, gwirfoddolwr, neu fusnes, neu sydd wedi bod yn gwylio'r broses, am eich cefnogaeth a'ch amynedd. Gadewch i ni fwynhau beth rydyn ni wedi ei greu gyda'n gilydd!

20220309_211335.jpg
Watercolor Butterfly 14
Watercolor Butterfly 14
thumbnail_image001.jpg
20220318_141341.jpg
Flower Arrangement 4
20220318_141242.jpg
Hall
Hall

press to zoom
Music Room
Music Room

press to zoom
Craft Room
Craft Room

press to zoom
Hall
Hall

press to zoom
1/3
Flower Arrangement 5
Blwyddyn Newydd Dda!

Mae Canolfan Glowyr Caerffili ar agor o 4ydd Ionawr

 

Oherwydd y lefelau uchel o Omicron Covid yn y gymuned byddwn yn gorfodi cyfyngiadau llywodraeth o bellhau cymdeithasol, cofrestru, glanweithio dwylo, a gwisgo masgiau.  

 

Byddwn yn parhau i wneud yr hyn a allwn i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau i'n cymuned, wrth asesu'r risg i'ch iechyd a'ch diogelwch a'u diogelu.  

 

Ni fydd lluniaeth ar gael am y tro gan nad ydym am ichi dynnu'ch masgiau.

 

Mae tiwtoriaid ac arweinwyr dosbarth wedi penderfynu a ddylid cyfarfod yn y ganolfan.  Mae rhai gweithgareddau yn gohirio eu cychwyn erbyn wythnos neu bythefnos.  Rydym hefyd yn darparu dosbarthiadau Zoom yn unig neu hybrid i alluogi cymaint o bobl â phosibl i gymryd rhan.

 

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddal ati - rydym yn gwybod bod ein hadnodd yn bwysig i les ein cymuned.  

 

Mae'r sefyllfa'n gyfnewidiol - am fanylion pellach cysylltwch â'r ganolfan 029 2167 4242 (oriau swyddfa) neu e-bostiwch: ysgrifennydd@caerphillyminerscentre.org.uk

Gwyliau Dedwydd! 
xmas tree.png

Dymunwn Nadolig Llawen Iawn i’n cymuned a dymuniadau gorau ar gyfer 2022. Diolch i’n staff, gwirfoddolwyr, pobl sy’n cymryd rhan a phawb sy’n gyfrifol am wasanaethau a gweithgareddau yn y Glowyr am eich cefnogaeth. Edrychwn ymlaen at barhau gyda’n gilydd yn 2022. 

Bydd y mwyafrif o weithgareddau cymunedol ar gau rhwng Rhagfyr 24 a Ionawr 3. Byddwn yn ailagor pan allwn ni, yn dibynnu at ganllawiau’r llywodraeth. Tan hynny gallwch gysylltu ar y ffon – 029 2167 4242 neu trwy ebostio secretary@caerphillyminerscentre.org.uk 

 

Gobeithio y cewch gyfle i weld teulu a ffrindiau ac i gael hwyl. Os hoffech roi cynnig ar rywbeth gwahanol, mae ein hathrawes gelf Hayley wedi’n gwahodd i gymryd rhan mewn sialens celf geiriau (mewn unrhyw gyfrwng - pensil, dyfrliw, acrylig, collage neu ddeunydd arall) ar gyfer Deuddeg Diwrnod y Nadolig: 

 

1. 26 Rhagfyr - Rhoddion

2. 27 Rhagfyr  - Uchelwydd

3. 28 Rhagfyr -Poinsettia

4. 29 Rhagfyr - Goleuadau

5. 30 Rhagfyr – Pel ddisglair

6. 31 Rhagfyr – Dathlu / disgwyl

7. 1 Ionawr  - Adduned Blwyddyn Newydd

8. 2 Ionawr – Tan gwyllt

9. 3 Ionawr - Champagne

10. 4 Ionawr- Lle tan

11. 5 Ionawr – Plu eira

12. 6 Ionawr – Rhyfeddod y Gaeaf

 

HWYL FAWR ! 

A wnewch chi fwcio unrhyw ymweliad â’r Glowyr ymlaen llaw os gwelwch yn dda. Mae’r gofod yn brin oherwydd cyfyngiadau COVID.
Diolch am eich cefnogaeth gyson.
Welsh icon Cerys Matthews has honoured an inspirational Caerphilly hero with a National Lottery Award  -
 

Gwybodaeth

Ein Cefndir

Roedd y Beeches yn wreiddiol yn blasty a oedd yn eiddo i gontractwr glo cyfoethog ond yn sgîl ymdrech anhygoel, fe’i prynwyd gan weithwyr o 29 o byllau glo lleol gydag arian a gasglwyd trwy gyfraniadau wythnosol o’u cyflogau. Fe’i prynwyd ym 1919 a thrawsnewidiwyd y plasty yn ysbyty. Parhaodd ‘Y Miners’, fel y cyfeirid ato gyda hoffder, i wasanaethu anghenion gofal iechyd pobl leol am yn agos i 90 mlynedd.

DIGITAL WILDLIFE GARDEN

Rydym ar agor ond archebwch cyn i chi ymweld.

Annwyl gyfeillion ac ymwelwyr â’r Glowyr,

Rydym mor falch o allu cynnig ein holl weithgareddau bron yn y Ganolfan nawr. Mae rhai cyfyngiadau cymdeithasol yn parhau yn eu lle, er eich diogelwch, a bydd angen i chi archebu unrhyw weithgaredd ymlaen llaw. Ond rydyn ni'n gwybod cymaint mae pawb wedi bod eisiau gallu ymweld â'r Glowyr a gweld eu ffrindiau wyneb yn wyneb, ac rydyn ni'n falch o fod yn dod yn ôl i normal.

 

Mae lluniaeth ar gael hefyd gyda gweithgareddau, a bydd ein caffi yn agor (am oriau cyfyngedig) o'r 18fed o Fedi.

 

I'r rhai na allant ymweld â'r Ganolfan yn bersonol, bydd llawer o'n gweithgareddau ar gael ar-lein o hyd ac rydym yn adeiladu Gardd Fywyd Gwyllt Ddigidol i ategu ein Gardd Newid Hinsawdd gorfforol.

 

Mae ein busnesau ar y safle hefyd ar agor a bydd Hyb Lles y Glowyr yn agor ar yr ail lawr ym mis Medi. Yn anffodus, ni fydd ein llawr cyntaf a'n lifft yn weithredol tan fis Hydref. Ond cysylltwch â ni os ydych chi eisiau unrhyw wybodaeth am ein gweithgareddau neu'r busnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli yma.

 

Hoffem groesawu nifer o staff rhan-amser newydd sydd wedi ymuno â ni dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Gallwch ddarganfod mwy am bwy yw pwy yma

 

Ac fel bob amser, rydym yn awyddus i recriwtio mwy o wirfoddolwyr a stiwardiaid, er mwyn galluogi'r Ganolfan i gynnal gweithgareddau trwy gydol yr wythnos, gyda'r nos ac ar benwythnosau. Cysylltwch â ni os hoffech chi ymuno â'n tîm rhagorol o wirfoddolwyr.

Katherine Hughes
secretary@caerphillyminerscentre.org.uk

The Miners, Watford Road, Caerphilly CF83 1BJ

029 2167 4242

Gweithgareddau

Cefnogi busnesau lleol

Addysgu'r gymuned

Dathlu ein treftadaeth

Subscribe Form